March 14, 2019

Despre Proiect

Titlul proiectului: „OBȚINEREA DE PRODUSE ALIMENTARE SIGURE SUB ASPECTUL SATISFACERII EXIGENȚELOR METABOLICE ȘI A POTENȚIALULUI BIOECONIMIC” ID: P_38_902
MySMIS:104905
Axa prioritară 1
Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
Nr. contract de finanțare: 36/AXA 1/1.2.1.C/21.12.2017
Beneficiar: ARBO BIOSISTEM S.R.L.
Codul Unic de Înregistrare – 34646503
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/7164/2015

Obiectivul Proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea de investiţii în cercetare-dezvoltare-inovare (ʺCDIʺ) în vederea obţinerii de produse inovative în scopul producției și comercializării, pornind de la rezultatul obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare.

Prin prezentul proiect se urmăreşte dezvoltarea capacității și infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a societății ARBO BIOSISTEM S.R.L.

Start-up-ul inovator ARBO BIOSISTEM S.R.L. vizează, prin îndeplinirea obiectivului general la finele perioadei de implementare a proiectului și operarea ulterioară a acestuia, următoarele ținte organizaționale:

1) dotarea cu mijloace moderne a infrastructurii de cercetare și inovare a societății, ce va contribui pe termen lung la consolidarea capacității de a dezvolta excelență în domeniul CDI pentru sectorul alimentar;

2) edificarea capacității proprii de cercetare pentru îmbunătățirea calității nutritive a alimentelor prin reformularea lor, în vederea obținerii unor produse cu potențial de minimizare a riscurilor de îmbolnăvire pentru afecțiuni cu o largă răspândire în prezent (obezitate, subnutriție, etc.) prin procedee de prelucrare avansate;

3) obținerea de rezultate direct aplicabile în economie (în industria alimentară), populația putând beneficia imediat de produsele cu caracteristici inovative rezultate în urma implementării proiectului;

4) creșterea competitivității firmei pe piața locală, și internațională pe termen lung;

5) atragerea unor experți din domenii științifice de interfață (științe nutriționale, gastronomice, medicale, horticole, agrosilvice), ce vor asigura un plus de valoare al aportului științific și de inovare prin proiect, cu elaborarea de metode de investigație performante sub aspect analitic și tehnologic, în vederea conceperii și realizării de produse alimentare inovative și cu însușiri senzoriale atractive, conform cerințelor pieții.

Pe termen lung, ARBO BIOSISTEM urmărește valorificarea impactului implementării proiectului, previzionând că propria activitate de cercetare-dezvoltare-inovare va contribui la creșterea și extinderea industriei alimentare de tip inovativ prin implementarea produselor cu potențial sanogen diversificat ca alternativă viabilă, preventivă, față de medicația de sinteză. Transferul cunoștințelor știintifice avansate de interrelaționare a resurselor naturale autohtone deținătoare de compuși bioactivi va disponibiliza creativ resurse naturale, în prezent ineficient valorificate și va contura în perspectivă nișe de piață competitive pentru producția internă..

Obiectivele specifice

-OS 1- obiectivele specifice ale activităţilor de management de proiect necesare implementării proiectului sunt:

i. Monitorizarea şi controlul activităților de cercetare-dezvoltare-inovare pe o perioadă de 12 luni, în vederea obținerii produselor inovative propuse prin procedee de prelucrare avansate;

ii. Proiectul să fie implementat la termen, conform calendarului activităţilor, în limita a 12 luni;

iii. Costul eligibil total de implementare să fie egal cu bugetul alocat.

-OS 2- Obiectivele specifice asociate elementelor operaţionale vizează elemente pentru realizarea de produse noi în scopul producției și comercializării, pornind de la un rezultat obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare:

i. Proiectul va fi orientat către obținerea următoarele produse inovative prin procedee de prelucrare avansate:

1. Produse alimentare nutraceutice cu un conținut înalt în antioxidanți lipofilici – ulei de nucă;

2. Produse alimentare proteice optimizate nutrițional cu potențial energizant și revigorant – baton;

3. Produse alimentare nutraceutice cu un conținut înalt în antioxidanți hidrofilici – sirop/suc.

Obtinerea produselor inovative vizează reevaluarea potențialului bioeconomic al resurselor autohtone, cu precădere al resurselor autohtone ineficient valorificate, și al căror potențial sanogen este în prezent reconsiderat sub aspect științific.

ii. Creşterea numărului personalului societății implicat în activitatea de cercetare-dezvoltare în industria alimentară (cu 3 locuri noi de muncă), până la la sfârşitul perioadei de durabilitate;

iii. Dotarea cu 16 de echipamente necesare pentru realizarea activităţii din perioada de implementare a proiectului (12 mijloace fixe).

-OS 3- Obiectivele specifice pe plan financiar constau în:

i. Creşterea profitabilităţii societăţii ca urmare a implementării proiectului, cu o medie anuală de aproximativ 12% anual, începând din anul 2 post-implementare;

ii. Crearea unui portofoliu de clienți ce va determina creșterea cu o medie anuală de 10% a cifrei de afaceri prin introducerea pe piaţă a produselor inovative, în primii 5 ani de operare a rezultatelor proiectului;

iii. Obținerea unui flux de numerar cumulat

Obiectivele strategice ale proiectului

1. Creșterea investițiilor în Cercetare-Dezvoltare-Inovare în cadrul societăţii;

2. Optimizarea activităţii societăţii prin creşterea anuală a capacităţii de cercetare-dezvoltare-inovare în primii trei ani de operare a infrastructurii;

3. Rentabilizarea activităților de Cercetare-Dezvoltare-Inovare prin obinerea unor rezultate valorificabile pe termen scurt pe piața europeană;

4. Asigurarea profitabilităţii companiei în primul an post-implementare a proiectului;

5. Realizarea unui flux pozitiv net de numerar cumulat (cu finanţare nerambursabilă) pe întreaga perioadă analizată de 5 ani.

Rezultatele obținute prin îndeplinirea acestor obiective ale proiectului vor contribui la atingerea principalului obiectiv al Acțiunii 1.2.1. din cadrul Programului Operațional Competitivitate „realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării.”.

Obiectivul proiectului ARBO BIOSISTEM S.R.L. este conform cu obiectivul acțiunii 1.2.1. a Programului Operaţional Competitivitate (POC), acțiunea 1.2.1. „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau înparteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere” prin elementele următoare:

• beneficiarul – ARBO BIOSISTEM S.R.L. este un start-up ce se va dezvolta inovativ în domeniul industriei alimentare, asimilând cercetarea efectuată în cadrul brevetului de invenție „PROCEDEU ȘI INSTALAȚIE PENTRU PREPARAREA UNOR PRODUSE BIOPROTECTIVE”,

și

• proiectul – vizează introducerea pe piaţă, în urma activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, a unor alimente nutraceutice inovative ce vor fi comercializate pe piaţa din România, obținute prin procedee de prelucrare avansate. Obiectivul principal al proiectului este în  concordanţă cu obiectul de activitate al societăţii Cod CAEN 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte știinte natural (utilizabil in perioada de implementare a proiectului) și va conduce la crearea de valoare adăugată în domeniul industriei agro-alimentare prin încorporarea rezultatelor științifice ale cercetării în realizarea produselor cu înaltă valoare nutrițională reformulate inovativ sub aspectul satisfacerii exigențelor metabolice și a unei integrări bioeconomice profitabile, sub aspectul prelucrării resurselor agroalimentare și arboricole.

Date Financiare

Valoarea totală Valoarea totală eligibilă Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional Valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.104.997,63 932.690,00 671.536,80 80% 167.884,20 20% 93.269,00 10% 172.307,63